Våra utbildningar

KTF Utbildning har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av branschspecifika utbildningar. Vi anordnar såväl översiktsutbildningar för en grundläggande förståelse inom ämnesområdet som fördjupande utbildningar och workshops för dig som arbetar på en mer detaljerad nivå. För att läsa mer om vilka utbildningar som är aktuella under 2018, se under Aktuella utbildningar.

Hittar du inte den utbildning som skulle passa just dig eller ditt företag? Kontakta utbildningsansvarig på KTF Utbildning, genom att maila till ktfutbildning@ktf.se.

Utbildningar inom kosmetik


Säkerhet och Vetenskap

 • Grundläggande begrepp - Fara och risk, Dos-Respons, Naturligt och syntetiskt

 • Hudens uppbyggnad - Vad består huden av och hur fungerar den?

 • Genomgång av de vanligaste exponeringsvägarna för kosmetiska produkter

 • Vad betyder det att en ingrediens eller produkt är säker och vem bestämmer det?


Regulatoriskt och administrativt

iStock_000023035999Large.jpg
 • Genomgång av kosmetikaförordningen med fokus på särskilt viktiga artiklar

 • Vad ska produktinformationsfilen (PI-filen) innehålla?

 • Hur görs anmälan till det EU-gemensamma produktregistret CPNP?

 • Hantering av oönskade effekter i enlighet med Cosmetics Europes (Colipas) riktlinjer.


Kvalitet och tester

 • Kosmetikaproduktion enligt Good Manufacturing Practice (GMP), vad innebär det? De viktigaste delarna av standarden ISO 22716 presenteras.

 • Stabilitetstest - Hur och hur länge? För vilka produkttyper? Vad krävs för att använda öppen burk-symbolen?

 • Belastningstest - vilket resultat är önskvärt? Hur stark ska konserveringen vara? Diskussion kring renhetskriterier och produktkategorier.

 • Test av den mikrobiologiska kvaliteten. Frisläppning av en batch.


 • Lagstiftning, regler och praxis kring märkning av kosmetiska produkter.

 • Gränsdragning mot de närliggande produkttyperna medicinteknik, biocider och kemiska produkter samt dess märkningsregler.

 • Vad säger förordningen om marknadsföring av kosmetiska produkter?

 • Vilken effektbevisning behövs för att göra vassa claims? Cosmetics Europes riktlinjer ger en vägledning.

  


Utbildningar inom kemikalier


CLP-förordningen i teorin

 • Översiktlig genomgång av CLP-förordningens uppbyggnad och innehåll samt de viktigaste begreppen

 • Fysikaliska faror – Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation

 • Hälsofaror - Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation

 • Miljöfaror - Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation

 • CLP Bilaga VI – Harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämne


CLP-förordningen i praktiken

 • Grundläggande genomgång av allmänna principer för klassificering och märkning. Begrepp som expertbedömning, särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer samt överbryggningsprinciper problematiseras och förklaras

 • Metodikgenomgång med pedagogiska exempel: Hur klassificerar man ämnen och blandningar i de olika farokategorierna och vilka uppgifter ingår i en korrekt och fullständig märkningsanvisning?

 • Genomgång av särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar. EUH-fraser, barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning

 • Praktisk övning 1: Klassificering av ämnen och blandningar som uppvisar hälsofaror, miljöfaror samt fysikaliska faror

 • Praktisk övning 2: Utformning av märkningsanvisningar för ämnen och blandningar av de olika farokategorierna


Säkerhetsdatablad i teorin

 • Översiktlig introduktion till REACH med fokus på artikel 31 - Informationskrav i leverantörskedjan

 • Vilka produkter omfattas av krav på säkerhetsdatablad och vilka är undantagna?

 • Vad är syftet med säkerhetsdatablad och vem ska läsa dem?

 • Hur, när och av vem ska säkerhetsdatablad lämnas?

 • Övergripande genomgång av vilken information som ska finnas i säkerhetsdatabladets 16 avsnitt enligt ändringsförordning 453/2010


Säkerhetsdatablad i praktiken

 • Metodikgenomgång för utformning av ett säkerhetsdatablad

 • Detaljerad genomgång med tips och råd om vilken information som hör hemma under respektive avsnitt

 • Exempel på hur klassificering av ämnen och blandningar ska redovisas i säkerhetsdatabladet

 • Exempel på hur märkning av ämnen och blandningar ska redovisas i säkerhetsdatabladet

 • Praktiska övningar där deltagarna får arbeta med de viktigaste avsnitten i säkerhetsdatabladet


Utbildningen behandlar bland annat följande innehåll:

 • Grundläggande genomgång av kemikalieförordningarna REACH och CLP

 • Lagkrav för god arbetsmiljö - Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) och hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

 • Ledningssystem för miljö och kvalitet

 • Substitution av farliga kemikalier – möjligheter och fallgropar

 • Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

 • Hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) och producentansvar för förpackningar (förordning 2014:1073)

 • Transport av farligt gods

 • Riskbedömning av kemikalier


Toxikologi i praktiken

 • Vad är kemikalier?

 • Viktiga begrepp – Fara - Risk – Dos - Orsakssamband

 • Spelar ursprunget roll för toxiciteten? Diskussion om naturligt och syntetiskt

 • Olika exponeringsvägar

 • Toxikokinetik - ADME - Absorption, Distribution, Metabolism och Exkretion

 • Toxikologiska perspektiv - lokala och systemiska effekter

 • Regulatorisk toxikologi - REACH, CLP, Kosmetikaförordningen och Biocidförordningen

 • Riskbedömning av kemikalier