BFS Information Day
Mar
8
12:45 PM12:45

BFS Information Day

 • Näringslivets hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

Varmt välkommen till en eftermiddag med en rejäl duvning i maskindirektivet och därefter ett par högaktuella presentationer på temat raw food och matsvinn. Seminariet syftar till att ge kompetenshöjning och aktuell uppdatering på områdena.

View Event →
ADR-S - Vägtransport av farligt gods
Mar
15
9:00 AM09:00

ADR-S - Vägtransport av farligt gods

Lagstiftningen om transport av farligt gods omfattar alla som professionellt avsänder farligt gods. För E-handeln kan ofta undantaget om transport av farligt gods i begränsad mängd tillämpas. KTF Utbildnings heldag med fokus på vägtransport av farligt gods går igenom lagstiftningens grunder, vilka märkningsregler som finns samt vilken dokumentation som är obligatorisk för att uppfylla lagkraven.Dagen avslutas med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger sin syn på den högaktuella frågan om transportskydd och berättar hur tillsynsverksamheten är organiserad.

View Event →
Tema: Hudallergi
Apr
11
9:45 AM09:45

Tema: Hudallergi

KTF Utbildning hälsar välkomna till en intressant dag på temat hudallergi. Hudallergi är den vanligaste typen av allvarlig komplikation som orsakas av kosmetiska produkter. Hur ser symptomen ut, hur kan risken minskas och, finns det några botemedel? Hur gör man för att få Astma - och allergiförbundets märkning? Hur går granskningsprocessen till?

View Event →
Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter
Apr
20
9:00 AM09:00

Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer som verkar på den europeiska kosmetikamarknaden och innehåller detaljerade regler om produktmärkning, säkerhetsbedömning och dokumentationskrav. Många upplever att lagstiftningen ger upphov till fler frågor än svar. KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning som innehåller en genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll.

View Event →
Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716
Apr
20
1:00 PM13:00

Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716

I kosmetikaförordningens artikel 8 framgår att kosmetiska produkter ska tillverkas i överensstämmelse med god tillverkningssed för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det smidigaste sättet att uppfylla lagstiftningens krav är att anpassa produktionen efter ISO-standard 22716 som är en vägledning om god tillverkningssed för kosmetiska produkter. God tillverkningssed är en översättning av Good Manufacturing Practice som brukar förkortas GMP.

View Event →
Rapportering till GIC: det EU-harmoniserade formatet
May
31
9:00 AM09:00

Rapportering till GIC: det EU-harmoniserade formatet

EU har beslutat om nya krav på inrapportering av information till Giftinformationscentralerna inom Europa. Ett helt nytt system är under utarbetande som även påverkar märkning och säkerhetsdatablad för kemiska produkter. KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning, med GIC som huvudsaklig föredragshållare. Det blir en genomgång av hur det EU-harmoniserade formatet kommer att fungera i praktiken.

View Event →
Avfallshantering: Farligt avfall
May
31
1:00 PM13:00

Avfallshantering: Farligt avfall

Avfall är ett oundvikligt resultat av tillverkning och användning av kemiska produkter. Hur detta avfall skall hanteras och klassificeras diskuteras kontinuerligt på nationellt såväl som inom EU. Den omfattande avfallslagstiftningen har gett upphov till olika tolkningar från olika parter avseende vad som skall klassificeras som farligt avfall.

View Event →

Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?
Feb
6
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?

 • Näringslivets Hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

KTF Utbildning hälsar välkommen till ett intressant frukostseminarium om solskyddsprodukter och solvanor. Läkemedelsverket presenterar de regulatoriska krav som ställs på solskyddsprodukter och KoHF kommer att redogöra för resultatet av en enkätundersökning om svenskarnas solvanor.

View Event →
Så blir din export en succé
Dec
5
9:00 AM09:00

Så blir din export en succé

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det utländska intresset för svenska produkter är stort. KTF Utbildning anordnar därför en halvdagsutbildning på temat export. Syftet med utbildningen är att informera om framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, hur branschföreningen kan hjälpa till samt få ta del av ett globalt storföretags erfarenheter.

View Event →
Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?
Nov
21
9:00 AM09:00

Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldag om marknadsföring. Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur marknadsföringslagen tillämpas i praktiken. Att felaktiga eller överdrivna reklampåståenden kan få marknadsrättsliga konsekvenser vet nog de flesta. Men att bristfälliga säkerhetsdatablad och felaktig produktmärkning också kan vara grund för marknadsrättslig prövning enligt lagstridighetsprincipen är nog inte lika känt.

View Event →
Certified Food Service Professional
Nov
13
to Nov 14

Certified Food Service Professional

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 13-14 november 2017.  Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 13-14 november 2017.

View Event →
Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet
Nov
7
9:00 AM09:00

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

 • Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten Sal X (map)
 • Google Calendar ICS

Välkommen till en innehållsrik konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Vilket kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Det nationella nätverket i livsmedelsmikrobiologi inbjuder till en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner.

View Event →
Exponeringsscenarier
Oct
17
to Oct 18

Exponeringsscenarier

 • Merkurius, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? KTF och IKEM arrangerar gemensamt en tvådagars workshop om exponeringsscenarier. För den som önskar är det möjligt att endast delta den ena dagen. Denna dagen är en fördjupning av kursen som hölls våren 2017.

View Event →
CLP i praktiken
Oct
5
9:00 AM09:00

CLP i praktiken

Sedan den 1 juni i år måste alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Den här praktiska heldagsutbildningen fokuserar på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.

View Event →
Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol
Sep
7
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol

 • Styrelserummet, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Svenskt Växtskydd vann full framgång i den rättsliga processen mot Coop Sverige AB. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop Sverige AB vid vite om 1 000 000 kr att vid marknadsföring av livsmedel påstå att ekologiska livsmedel är bättre och medför färre risker än konventionellt odlade livsmedel. Med anledning av detta hälsar KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella, juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

View Event →
Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017
May
31
1:00 PM13:00

Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017

Se fram emot en givande eftermiddag med information om den nya YH-utbildningen av servicetekniker för storköksmaskiner samt rundvandring i utbildningslokalerna och möte med den första årskullen studenter. Även information, frågor och svar om den nya elektronikskatten som träder ikraft i sommar kommer att diskuteras. Under det formella årsmötet kommer aktuell information om BFS arbete att tas upp. Dagen avslutas med en middag på Público.

View Event →
Exponeringsscenarier - Två dagars workshop
May
9
to May 10

Exponeringsscenarier - Två dagars workshop

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? KTF och IKEM arrangerar gemensamt en tvådagars workshop om exponeringsscenarier. Under första dagen presenteras en översikt om den regulatoriska och vetenskapliga bakgrunden till ES. Representanter från olika företag delar med sig av sina erfarenheter av ES. Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört tillsyn över hur exponeringsscenarier hanteras. Workshopens första dag avslutas därför med att myndigheten presenterar resultatet av genomförd tillsyn och även blickar framåt mot kommande tillsynsaktiviteter. Andra dagen består av praktiska övningsuppgifter som pedagogiskt illustrerar hur ES ska hanteras för att uppfylla lagstiftningens krav. 

View Event →
Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring
Apr
20
10:00 AM10:00

Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring

KTF Utbildning fokuserar denna dag på nya företeelser och aktuella frågor från kosmetikans värld. Dessutom bjuds en rapport från ett pågående examensarbete som studerar positiva och negativa effekter av UV-filter i solskyddsprodukter. Årets trender inom solskydd samt en redogörelse vilka olika konsekvenser dålig koll på marknadsföringslagen kan leda till ingår också i det fullmatade dagsprogrammet.

View Event →
Frukost-seminarium: Måste vi ha konservering?
Mar
31
8:00 AM08:00

Frukost-seminarium: Måste vi ha konservering?

KTF Utbildning hälsar välkomna till ett intressant frukostseminarium om konserveringsmedel och kontaktallergi. Konserveringsmedel är nödvändiga i många konsumentprodukter, till exempel kosmetika, målarfärg, rengöringsprodukter och lim. Det är samtidigt en ämnesgrupp som förknippas med kontaktallergi. Varför används konserveringsmedel? Hur utvecklas en kontaktallergisk reaktion? Och vad finns det för alternativ? Dessa och många fler frågor kommer att belysas under frukostseminariet med hjälp av kunniga och inspirerande föreläsare. 

View Event →
Diskussionsmöte om medicintekniska produkter
Mar
20
12:00 PM12:00

Diskussionsmöte om medicintekniska produkter

KoHF och IIH har noterat att det finns ett ökat intresse för att klassa om vissa kosmetiska produkter till medicintekniska produkter i klass 1, detta bland annat för att kunna använda tydligare påståenden om produktfördelar på förpackningen och i annan marknadsföring. Varken KoHF eller IIH har tills nu givit någon service på detta område. Vi har dock förstått att en del medlemmar frågar efter det. Därför har vi tagit initiativ till detta möte för att vi på bästa sätt ska kunna förstå hur vi bör utveckla branschföreningarna.

View Event →
Ekologisk kosmetika - vad är det och hur certifierar du produkterna?
Mar
16
9:00 AM09:00

Ekologisk kosmetika - vad är det och hur certifierar du produkterna?

Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på senare tid. Men vad betyder alla begrepp? Vilka är fördelarna? Finns det nackdelar? Och vilken skillnad är det på de olika certifieringarna? KTF Utbildning reder ut begreppen kring ekologiskt och naturligt under en intressant och innehållsrik förmiddag. 

View Event →
CFSP Certifieringsceremoni
Feb
1
1:00 PM13:00

CFSP Certifieringsceremoni

 • Scen 1 på RestaurangExpo och Fastfood & Café, Kistamässan (map)
 • Google Calendar ICS

Till alla som nyligen genomgått CFSP-utbildningen med godkänt resultat.

Du inbjuds till en ceremoni då du får ditt CFSP-certifikat och en CFSP-pin. BFS håller i ceremonin som ingår i aktivitetsprogrammet under RestaurangExpo/Fastfood & Café på KistaMässan. I direkt anslutning till utdelningen av certifikaten, blir det tillfälle till en stunds mingel med ”bubbel” och snittar. 

View Event →
Workshop: Revidering av Storköks-AMA
Jan
13
9:00 AM09:00

Workshop: Revidering av Storköks-AMA

Svensk Byggtjänst planerar att göra en ny revidering av Storköks-AMA med start nu i höst.

BFS planerar att i samarbete med FCSI Nordic på ett tidigt stadium påverka revideringsarbetet. Därför gör vi på liknande sätt som vid revideringen 2014 och samlas till en gemensam workshop då vi med gemensamma krafter och den gedigna kompetens som finns i vår bransch jobbar igenom ändringsförslag - rationellt och tidseffektivt.

View Event →
BFS Information Day
Jan
12
1:00 PM13:00

BFS Information Day

Varmt välkommen till en eftermiddag med intressanta presentationer och diskussioner. Seminariet syftar till att ge kompetenshöjning på områdena upphandling, resurshushållning m.m. Du får: kunskap om nya upphandlingsregler, information om energieffektivisering i professionella kök, information och inspiration för att minska matsvinn och utveckla "hållbara" måltider samt tillfälle att diskutera aktuella branschfrågor med kollegor – medlemmar och inbjudna.

View Event →
Frukost-seminarium: Städa miljövänligt?
Oct
25
8:00 AM08:00

Frukost-seminarium: Städa miljövänligt?

 • Styrelserummet, Näringslivets Hus (map)
 • Google Calendar ICS

Fungerar verkligen de klassiska husmorstipsen om städning? Är citron och ättika lika effektivt och dessutom miljövänligare än vanliga rengöringsmedel? Tipsen på hur vi ska städa miljövänligt och kemikaliefritt når oss allt oftare. Men vad menar vi med miljövänligt? Och går det verkligen att städa utan kemikalier? Välkommen till höstens intressantaste frukostseminarium där KTF Utbildning reder ut begreppen kring miljövänlig städning.

View Event →
Hormon-störande ämnen - äntligen en definition?
Oct
19
1:00 PM13:00

Hormon-störande ämnen - äntligen en definition?

EU-kommissionen presenterade den 15 juni vetenskapliga kriterier för att kunna identifiera hormonstörande ämnen. Kriterieförslaget har fått kritik från olika håll. Vilka konsekvenser innebär förslaget för kosmetikabranschen? Är kosmetiska produkter fortsatt säkra? Behöver åtgärder vidtas, och i så fall, vilka? Välkommen att ta del av tre anföranden följt av en paneldebatt som kommer att räta ut frågetecknen ovan.

View Event →
Tillverka kosmetika utan att tveka
Oct
6
9:00 AM09:00

Tillverka kosmetika utan att tveka

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer i den europeiska kosmetikabranschen. En genomläsning av lagstiftningen ger ofta upphov till en rad frågor: Vad är det egentligen som gäller min verksamhet? Finns det någon praxis? Måste vi investera i en helt ny anläggning för att uppfylla de krav som ställs?

KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant heldagsutbildning där förmiddagen ägnas åt en översiktlig genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll. 

Eftermiddagen ägnas åt innehållet i ISO-standarden 22716: Cosmetics – Good Manufacturing Practice (GMP). Vi går igenom och förklarar standardens innehåll samt ger tips på hur standarden implementeras i praktiken.

View Event →
Transport av farligt gods på sjö - IMDG Code Book 2014 Ed
May
19
to May 20

Transport av farligt gods på sjö - IMDG Code Book 2014 Ed

 • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus (map)
 • Google Calendar ICS

OBS. UTBILDNINGEN INSTÄLLD.

Kansliet inbjuder till en kurs i regelverket för sjötransport av farligt gods, IMDG Code Book. Regelverket gäller fr.o.m. 2016-01-01. Syftet med den här kursen är att deltagarna ska få kännedom om upplägget i regelverket för att självständigt kunna använda det.

View Event →
Kemikalie-hantering
May
17
9:00 AM09:00

Kemikalie-hantering

Alla som arbetar med kemikalier bör ha grundläggande kunskap om kemikaliehantering. Den här utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av EU:s två stora kemikalieförordningar REACH och CLP, samt en beskrivning av hur de påverkar din verksamhet. Utbildningen ger även baskunskaper inom bland annat säker kemikaliehantering, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, transport av farligt gods, arbetsmiljörisker, farligt avfall och miljöledningssystem.

View Event →
Kosmetika - märkning, marknadsföring och effektbevisning
Apr
14
10:00 AM10:00

Kosmetika - märkning, marknadsföring och effektbevisning

OBS! Fulltecknad! Vad är egentligen en effekt? Får kosmetiska produkter ha effekter? Hur ska dessa effekter i så fall marknadsföras? Och vilka vetenskapliga bevis måste jag ha för de påstådda effekterna? Dessa och många andra frågor diskuteras på KTF Utbildnings dag om märkning, marknadsföring och effektbevisning av kosmetiska produkter.

View Event →
Granskningsman för marknadsföring i färgbranschen
Feb
23
10:00 AM10:00

Granskningsman för marknadsföring i färgbranschen

 • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus (map)
 • Google Calendar ICS

Många branscher genomför olika åtgärder för att tillse att marknadsföringen är lagenlig och etiskt riktig. Sveffs styrelse beslutade förra året att färgbranschen ska ha sin egen granskningsman. Någon som kan bygga policy i marknadsföringsfrågor och svara på frågor rörande marknadsföring med fokus på vår bransch.

View Event →
Palmolja - framtid eller det förgångna?
Nov
26
1:00 PM13:00

Palmolja - framtid eller det förgångna?

 • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus (map)
 • Google Calendar ICS

Välkommen till en intressant och lärorik eftermiddag kring palmolja och det svenska uppropet för hållbar palmolja i kosmetika samt tvätt och rengöring.

Avsikten med kursen är att ge en djupare kunskap och förståelse vad uppropet handlar om och hur du som tillverkande företag, importör eller marknadsförare av produkter kan ta nästa steg mot målet att använda mer hållbar palmolja.

View Event →
SDB och exponerings-scenarier
Nov
26
9:00 AM09:00

SDB och exponerings-scenarier

Kursens syftar till att ge en orientering om hur CLP-lagstiftningen påverkar säkerhetsdatabladens utformning samt förklara vilka skyldigheter som finns vid mottagande av ett exponeringsscenario, vilken information som måste föras vidare samt exemplifiera hur detta kan göras på ett smidigt sätt. 

View Event →